CA logga 3

Metoden som får kommuner att
klättra på näringslivslistan!

Sofia Brorsson, Värmdö kommun Sofia Brorsson, Värmdö kommun

När Sofia Brorsson blev Värmdös näringslivschef i början av förra året, stod hon inför en svår utmaning - att förbättra kommunens rykte och förtroende hos det lokala näringslivet. Då låg Värmdö på plats 146 på SKL:s lista över kommunernas företagsklimat. Hon bestämde sig för att fatta ett djärvt beslut. Nu har kommunen klättrat nästan hundra platser.

Ett gynnsamt samarbete mellan tjänstemän och näringslivet är en grundbult för varje kommuns framtidssäkring. Därför ger SKL:s årliga undersökning ”Öppen jämförelse: företagsklimat” en viktig signal. Om inte lokala företagare upplever kommunens myndighetsutövning och service som positiv, måste näringslivschefer och utvecklare göra mer än det vanliga ”underhållsarbetet”.
Sofia Brorson gjorde rätt som valde att testa en helt ny metod.   
- Jag känner mig stolt över de resultat vi skapat tillsammans. Vi har fått mycket positiv feedback från företagarna, säger Sofia.
Arbetet inleddes under 2018, bland annat genom en intensifiering och systematisering av företagsbesöken. Sofia Brorsson satsade på att utveckla en idé som bygger på ömsesidig förståelse. Förbättringsidéer togs fram i samverkan och ledde därför snabbt till konkreta innovationer. Insikterna från besöken utvecklades vidare i workshops, så kallade DialogLab, där tjänstemän och företagare tillsammans jobbade med verkliga, akuta behov.

Företagare och tjänstemän i samverkan Företagare och tjänstemän i samverkan

Alla deltagare tog ett gemensamt ansvar för att resultaten skulle bli konkreta. Berörda kommunavdelningar involverades tidigt i processen och innovationsidéerna kunde effektivt och skyndsamt bli verklighet. Kvittot kom i SKL:s senaste undersökning. Värmdö har klättrat nästan hundra platser på listan och ökat med nio indexpunkter. 
Metoden togs fram och testades av Change Academy AB tillsammans med Värmdö kommun.
Change Academy har sedan dess utvecklat ett verktyg för hela processen som kallas för FSI (Förståelse, Samverkan, Innovation).
FSI är särskilt effektivt när nya lösningar och raska förändringssteg behövs. Metoden är speciellt framtagen för att hjälpa kommuner att snabbt förbättra sina relationer och samarbeten med näringslivet.
Målet är att kunna lära ut processverktyget till tjänstemän, så att metoden kan användas och utvecklas kontinuerligt av kommunen själv. Kostnadsbilden ligger väl inom ramen för direktupphandling.

Här nedan kan du läsa mer om hur arbetet gick till.

Och så här funkar det!

Hela processen består av tre steg

1. Förståelse och relationsbyggande
    Kontinuerlig behovsinventering genom företagsbesök, ömsesidig förståelse och spridning av insikter

2. Samverkan och idégenerering
    Lösningsorienterad och gemensam idégenerering i workshop

3. Innovationer och utveckling
    Effektiv realisering och utveckling av innovationer

FSI Workshops består av fem steg och utvecklades för att omvandla slutsatser från företagsbesök till konkreta förbättringsåtgärder. Metoden guidar tvärfunktionella grupper genom tre tydliga frågeställningar: 

1. Varför behövs en förändring? 
2. Vad ska förändras? 
3. Hur exakt ska det förändras?

   
Vill du veta mer?
Kontakta Herbert Neuwirth, 070-244 18 60, herbert.neuwirth@cademy.se 

Change Academy är ett förändringsföretag som bl a jobbar med att hitta möjligheterna i den digitala tdsåldern. Här kan du läsa mer om oss.